Regulamin systemu B2B

§ 1. Wprowadzenie

 1. Regulamin użytkownika Systemu Zamówień Internetowych Media-Tech B2B określa zasady sprzedaży towarów
  przez Media-Tech Sp z o.o za pośrednictwem Internetu, zgodnie z ofertą handlową zawartą na stronie internetowej: 
  www.media-tech.eu  
 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

2.1. Dystrybutorze - należy przez to rozumieć spółkę Media-Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

2.2. Partnerze - należy przez to rozumieć podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, wypełnił formularz rejestracyjny
w systemie Media-Tech B2B, przeszedł pomyślnie proces rejestracji;

2.3. Handlowcu– należy przez to rozumieć osobę upoważnioną przez spółkę Media-Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
do przyjmowania i weryfikacji Zamówień od Partnera;

2.4. Procesie rejestracji – należy przez to rozumieć wejście na stronę www.media-tech.eu, wejście na zakładkę „strefa Biznesu”,
lub/odpowiednio wejście do systemu B2B poprzez udostępniony przez Dystrybutora adres IP, wypełnienie formularza rejestracji
kontrahenta znajdujący się na stronie systemu B2B. Po poprawnym wypełnieniu formularza Partner otrzymuje na podany podczas
rejestracji adres e-mail wiadomość z prośbą o autoryzację konta. Autoryzacja następuje w momencie uruchomienia podanego
w treści e-maila linku. Proces rejestracji zostaje zakończony przez pracownika Dystrybutora, który po otrzymaniu od Partnera
kompletu wymaganych dokumentów zamyka proces rejestracji;

2.5. Media-Tech B2B lub System B2B - należy przez to rozumieć system stworzony do obsługi sprzedaży hurtowej towarów
firmy
Media-Tech oraz innych dostępnych w systemie B2B informacji za pośrednictwem Internetu;

2.6. Dostępie do Systemu - należy przez to rozumieć prawo dostępu do Systemu B2B Dystrybutora przyznane Partnerowi. Wraz z
dostępem do systemu Partner ma możliwość przeglądania oferty Dystrybutora, składania Zamówień, podglądu statusu Zamówienia,
podglądu wystawionych dla niego faktur, podglądu swoich płatności i rozliczeń, zmiany swoich danych;  

2.7. Partnerze ubezpieczonym, który może dokonywać transakcji w odroczonym terminie płatności – należy przez to rozumieć Partnera,
który prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12-stu miesięcy,  który poprzez spełnienie wszystkich  warunków
Ubezpieczyciela  został objęty ochroną ubezpieczeniową. Informacje oraz warunki jakie musi spełnić Partner, aby móc dokonywać
transakcji w odroczonym terminie płatności dostępne są u Handlowców Dystrybutora;

2.8. Partnerze nieubezpieczonym, który może dokonywać transakcji jedynie na warunkach przedpłaty, za pobraniem lub za gotówkę
– należy przez to rozumieć Partnera, który nie spełnił warunków Ubezpieczyciela do objęcia ochroną ubezpieczeniową w celu
dokonywania transakcji w odroczonym terminie płatności lub Partnera, który te uprawnienia utracił.

2.9. Warunkach potrzebnych do rejestracji i aktywacji konta – należy przez to rozumieć:

 1. dostarczenie Dystrybutorowi dokumentów rejestrowych firmy
 2. dostarczenie Dystrybutorowi kopi dokumentu NIP oraz oświadczenia, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT

§ 2. Dostęp do Systemu B2B

 1. Dostęp do Systemu B2B  może być przyznany wyłącznie Partnerowi. Przyznając dostęp Dystrybutor udostępnia Partnerowi
  indywidualne: login i hasło. Zakończenie współpracy z Partnerem skutkuje utratą prawa dostępu do Systemu B2B.
 2. Dostęp do Systemu B2B jest przyznawany Partnerowi, który wypełnił formularz rejestracyjny w panelu Media-Tech B2B,  
  spełnił wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie potrzebne do rejestracji oraz pomyślnie przeszedł proces
  rejestracji, o którym mowa w § 1, pkt. 2.9.
 3. Partner może zmienić swoje hasło w Systemie w każdym czasie. Dystrybutor nie ma dostępu do haseł Partnera.
 4. Partner ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie loginu i hasła, w szczególności jest związany Zamówieniem złożonym
  przy użyciu loginu i hasła. Partner zobowiązany jest do nieudostępniania loginu i hasła osobom nieupoważnionym.
  Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku niepożądanego wykorzystania loginu i hasła
  Partnera, w tym za złożenie Zamówienia przez nieupoważnioną osobę.
 5. Zalogowanie się do Systemu B2B przy użyciu uzyskanego przez Partnera hasła i loginu, stanowi akceptację treści niniejszego
  Regulaminu.
 6. Dystrybutor zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia dostępu do Systemu B2B bez podania przyczyn.  
 7. Dystrybutor ma prawo cofnąć Partnerowi dostęp do Systemu B2B, który zalega z płatnościami faktur, jak również
  w przypadkach innego istotnego naruszenia postanowień Regulaminu. Cofnięcie dostępu do Systemu B2B może mieć miejsce
  także w sytuacji, gdy Partner prowadzi działalność konkurencyjną wobec Dystrybutora  lub stosuje techniki nieuczciwej konkurencji.
 8. Uzyskanie przez Partnera dostępu do Systemu B2B jest jednoznaczne ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowej Dystrybutora
  za pomocą poczty elektronicznej. Partner możne w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej, kontaktując
  się z Dystrybutorem za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: b2b@media-tech.eu. Rezygnacja z otrzymywania
  informacji może być przyczyną cofnięcia dostępu do Systemu B2B.

§ 3. Zamówienia

 1. Strony ustalają, że Zamówienia składane drogą internetową w Systemie B2B nie wymagają potwierdzenia przez Partnera w innej
  formie i są traktowane jak złożone w formie pisemnej. Niezależnie od możliwości składania Zamówień za pośrednictwem Systemu
  B2B Partner może składać Zamówienia także pisemnie, telefonicznie za pośrednictwem obsługującego go Handlowca lub faksem.  
  W celu uniknięcia zdublowania Zamówienia, każde Zamówienie złożone przez Partnera będzie weryfikowane przez Handlowca.
  Niezależnie od powyższego, w przypadku zdublowania Zamówienia Partner jest związany podwójnym Zamówieniem, chyba że Strony
  postanowią inaczej. Wartość Zamówienia złożonego na kwotę poniżej minimum logistycznego, które strony ustaliły na 500 PLN netto,
  będzie obciążone kwotą za usługę transportową w wysokości 30 PLN netto. Dystrybutorowi przysługuje prawo zweryfikowania
  Zamówienia i odmowy jego realizacji z podaniem przyczyny odmowy.
 2. Złożenie Zamówienia w Systemie B2B jest jednocześnie zaakceptowaniem przez Partnera warunków gwarancji udzielanej
  przez Dystrybutora na zamawiane produkty.
 3. Przedstawione w Systemie B2B dane produktów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów
  Kodeksu Cywilnego.
 4. Dystrybutor nie jest związany złożonym Zamówieniem w całości bądź w części o ile w terminie do 3 dni roboczych poinformuje
  o powyższym Partnera.
 5. Zamówienie jest wiążące co do towarów dostępnych w chwili jego złożenia.
 6. Partnerowi nie przysługuje odszkodowanie z tytułu opóźnienia dostaw, których termin nie został uzgodniony z Dystrybutorem.
 7. Nieodebranie przez Partnera zamówionego towaru w dacie dostawy stanowi podstawę do dochodzenia przez Dystrybutora
  zwrotu kosztów transportu, pakowania i magazynowania w wysokości 20 % wartości netto nieodebranego Zamówienia oraz
  skutkuje cofnięciem dostępu Partnera do Systemu B2B.  
 8. Brak transakcji na koncie Partnera przez okres 90 dni skutkuje zablokowaniem dostępu do Systemu B2B. Zablokowanie
  dostępu do Systemu nie pozbawia Partnera możliwości dokonywania Zamówień produktów u Dystrybutora w sposób
  tradycyjny tj. telefonicznie, e-mailem lub faxem. W takim wypadku przywrócenie dostępu do Systemu Partnerowi (to samo hasło
  i login) następuje na prośbę Partnera po dokonaniu ponownej rejestracji nie wcześniej jednak niż w dniu, w którym wystawiona
  zostaje przez Dystrybutora faktura potwierdzająca zakup produktów za minimalną kwotę Zamówienia tj. 500,00 PLN netto.

§ 4. Ceny

 1. Cena towaru sprzedawanego Partnerowi jest w każdym czasie widoczna w systemie B2B.
 2. Ceny podane w systemie B2B mogą ulec zmianie w każdym terminie bez podania przyczyny.
 3. Minimalna kwota Zamówienia niezbędna do złożenia Zamówienia w Systemie B2B to 300,00 PLN netto. Do wartości
  Zamówienia nie są wliczane produkty, które są niedostępne w dacie jego realizacji.
 4. Do widocznych w systemie cen doliczany jest podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz koszt przesyłki towaru,
  w przypadku Zamówień poniżej minimum logistycznego, tj.: 500,00 PLN netto. W przypadku gdy Zamówienie opiewa na kwotę
  pomiędzy 300,00 a 500,00 PLN netto do Zamówienia doliczana jest opłata za transport w wysokości 30,00 PLN netto, która
  jest uwzględniona na fakturze wystawionej przez Dystrybutora.
 5. Ceny produktów uwzględnione w systemie B2B są zawsze wartością dodatnią. W przypadku wyświetlania się w Systemie
  B2B cen na poziomie 0 PLN, należy skontaktować się z Handlowcem, gdyż system wyświetla błąd.  W takim przypadku
  Dystrybutor nie będzie mógł złożyć Zamówienia na towar z ceną 0 PLN
 6. Poziom cen Partnera jest informacją poufną objętą tajemnicą handlową.

§ 5. Czas realizacji Zamówienia

 1. Dystrybutor zobowiązuje się do zrealizowania Zamówienia złożonego przez Partnera w Systemie B2B:

     a.   W przypadku Partnerów nieubezpieczonych w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych od daty odnotowania wpłaty na
konto Bankowe Dystrybutora lub 7 dni roboczych  od daty  złożenia Zamówienia w przypadku realizowania pierwszej przesyłki za
pobraniem. Realizacja kolejnych przesyłek może nastąpić dopiero po wpłaceniu pieniędzy na konto Dystrybutora przez kuriera za
pierwszą oraz każdą poprzednią przesyłkę przed realizacją następnej lub odbiór w dniu dokonywania płatności gotówką.

     b.   W przypadku Partnerów ubezpieczonych spełniających warunki do dokonywania transakcji w kredycie kupieckim termin
realizacji Zamówienia wynosi 3 dni robocze.

§ 6. Rozliczenia

 1. Partner upoważnia Dystrybutora do wystawiania faktur VAT bez podpisu Odbiorcy w przypadku odbiorów innych niż osobiste.
 2. Partner ma obowiązek potwierdzić każdą otrzymaną przesyłkę od Dystrybutora poprzez podpisanie listu przewozowego.
 3. W przypadku zauważenia przez Partnera lub jego pracowników naruszenia lub uszkodzenia przesyłki ma on obowiązek
  przeprowadzić 100 % kontrolę przesyłki w momencie dostawy i w razie zidentyfikowania uszkodzeń lub braków odnotowania
  tego faktu na liście przewozowym pod rygorem nie przyjęcia reklamacji przez Dystrybutora.
 4.  Płatności za złożone Zamówienia będą realizowane według następujących zasad:

a.   w odroczonym terminie płatności w przypadku Partnerów ubezpieczonych

b.   na zasadzie przedpłaty na konto bankowe Dystrybutora, za pobraniem lub za gotówkę w przypadku Partnerów nieubezpieczonych.
W przypadku przedpłaty płatnej przelewem towar może być odebrany wyłącznie po wpłynięciu pełnej kwoty na rachunek Dystrybutora.
W przypadku niedopłaty Dystrybutor zastrzega sobie prawo pomniejszenia wartości Zamówienia bez uzgadniania tego z Partnerem.

 1. Wszystkie ceny prezentowane w Systemie B2B są cenami netto, nie zawierającymi podatku VAT. Należny podatek VAT będzie
  naliczony do każdej transakcji i wyszczególniony na fakturze.
 2. Partnerzy którzy nie są rezydentami RP mogą otrzymać dostęp do systemu B2B na zasadach określonych w odrębnej Umowie
  Handlowej, wyłącznie po jej podpisaniu i spełnieniu zawartych w niej warunków. Warunki ubezpieczenia dostawy i płatności dla
  tych Partnerów określone są w w/w Umowie.
 3. Przez datę zapłaty dokonywanej w drodze przelewu bankowego Strony rozumieją uznanie rachunku bankowego Dystrybutora.
 4. W przypadku opóźnień w zapłacie ceny przy sprzedaży z odroczonym terminem płatności Partner zobowiązany jest do zapłaty
  odsetek w wysokości ustawowej.
 5. Odsetki o których mowa w ustępie 8 będą naliczane Partnerowi po dokonaniu zapłaty. Dystrybutor na kwotę odsetek wystawi
  Partnerowi stosowną notę obciążeniową którą Partner będzie zobowiązany zapłacić w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

§ 7. Zasady zachowania tajemnicy handlowej

 1. Dane o cenach produktów oferowanych przez Dystrybutora w Systemie B2B oraz o ich dostępności w ramach tego Systemu
  służą wyłącznie do celów związanych z zakupem od Dystrybutora oferowanych przez niego produktów.
 2. Partner nie może przekazywać osobom trzecim danych, o których mowa w pkt. 1 jak również nie może ich wykorzystywać lub
  przetwarzać dla innych celów niż związane z zakupem towarów od Dystrybutora. W wypadku naruszenia powyższego zakazu
  Dystrybutor może cofnąć Partnerowi prawo dostępu do Systemu B2B.
 3. Wszelkie dane, elementy graficzne, w tym znaki towarowe i logotypy widoczne w Systemie są wyłączną własnością Dystrybutora.
  Wykorzystywanie  przez Partnera elementów graficznych, w tym zdjęć, logotypów  oraz wizerunku Dystrybutora może nastąpić
  jedynie za jego zgodą. Zgoda winna zostać udzielona na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku naruszenia zakazu
  wykorzystania elementów graficznych, w tym znaków towarowych, logotypów oraz wizerunku Dystrybutora Partner, który
  dopuścił się naruszenia lub który przyczynił się do takiego naruszenia przez osobę trzecią zobowiązany jest do zapłaty na rzecz
  Dystrybutora kary umownej w wysokości 50 000PLN Kara umowna nie ma charakteru wyłącznego, nadto nie wyłącza innych
  roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 8. Ochrona danych osobowych

 1. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Partnera nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
 2. Partner, dokonując rejestracji w Systemie B2B, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych na potrzeby realizacji Zamówień
  danych oraz zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych i reklamowych drogą elektroniczną i listową, a także
  akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Administratorem danych osobowych Partnera podanych w formularzu rejestracyjnym jest Dystrybutor.
 4. Partnerowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich aktualizowania .

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy Partnerem są wspólnicy spółki cywilnej, spółki jawnej, komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej,
  dotychczasowi lub nowi wspólnicy tych spółek albo osoby do tego upoważnione są zobowiązane powiadomić Dystrybutora
  pismem wraz z załączonym odpisem stosownego dokumentu o każdorazowej zmianie składu osobowego tych spółek, pod
  rygorem odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną brakiem powiadomienia Dystrybutora o zaistniałej zmianie.
 2. Niniejszy Regulamin wiąże Strony od dnia zalogowania się do Systemu B2B do dnia rezygnacji z uczestnictwa w Systemie
  przez Partnera lub cofnięcia dostępu do Systemu przez Dystrybutora.
 3. Regulamin uchyla wszelkie umowy i porozumienia zawarte pomiędzy Stronami w zakresie objętym niniejszym Regulaminem.
 4.  Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu .O zmianach regulaminu Dystrybutor poinformuje Partnerów
  za pośrednictwem Systemu B2B lub drogą elektroniczną. Zmiana jest skuteczna od dnia zawiadomienia Partnera, o ile
  w terminie 3 dni roboczych Partner nie sprzeciwi się zmianie Regulaminu. Sprzeciwienie się zmianie Regulaminu upoważnia
  Dystrybutora do cofnięcia dostępu do systemu.
 5. Stosunek umowny wynikający z niniejszego Regulaminu poddany jest prawu polskiemu. W przypadku Partnerów
  nie będących rezydentami polskimi stosunek umowny wynikający z niniejszego Regulaminu może zostać poddany prawu
  innego państwa, o ile strony wprost przewidzą to w odrębnej Umowie Handlowej.

 User's rules of Media-Tech B2B System

§ 1.   Introduction

 1. The User’s  Rules of Media-Tech B2B Internet Order  System determine  the Principles of product sale by Media-Tech
  Limited Liability Company through the agency of the Internet according to the  trade offer placed on the web page 
  www.media-tech.eu
 2. According to the Rules:

2.1   Manufacturer means Media – Tech Limited Liability Company holding a registered office in Warsaw.

2.2   Distributor  means  an  entity  conducting  business, who has  filled  in a registration form in Media – Tech B2B System
and has been successfully registered.

2.3   Sales Representative means a person authorized by Media – Tech Limited Liability  Company holding a  registered office
in Warsaw to accept and verify the Distributor’s orders.

2.4   Registration Process means entering the web page www.media-tech.eu, entering the link ‘Business Zone’, or respectively
entering the B2B System through the IP address made available by the Manufacturer, filling in the registration form being found
on B2B System’s web page. After correct filling in the form the Distributor shall receive a message requesting to authorize the
account to the given e-mail address while registering. The authorization is granted at the moment of activating the link stated
in the e-mail. The registration process is ended by the Manufacturer’s employee, who closes the registration process after
receiving a set of the required documents from the Distributor.

2.5   Media-Tech B2B, or B2B System mean the system created for product wholesale of Media –Tech company and other
information available in B2B system through the agency of the Internet.

2.6   Access to the System means the access right to the Manufacturer’s B2B System granted to the Distributor. Having the
access to the System the Distributor has an opportunity to look through the Manufacturer’s offer, to place orders, to preview
the order status, to preview the invoices issued for him, to preview his payments and settlements,  and to change his details.

2.7   An Insured Distributor, who can perform transactions in a postponed payment time limit means the Distributor conducting
business for minimum 12 months, who has been covered with insurance protection fulfilling the Insurer’s  all the terms and
conditions. The information, the terms and conditions the Distributor shall fulfil  to perform transactions in a postponed payment
time limit are available from the Manufacturer’s Sales Representative.

2.8   An Uninsured Distributor who can perform a transaction by prepayment or cash means the Distributor who has not fulfilled
the Insurer’s conditions to be covered with insurance protection in order to perform transactions in a postponed payment time limit,
or the Distributor who has lost these rights.

2.9   Essential conditions for registering and activating the account mean:

 1. delivering the company’s register documents to the Manufacturer;
 2. delivering the Manufacturer a copy of the document identifying him as a taxpayer, and the confirmation of granting European
  VAT Number;
 3. signing a Trade Agreement with the Manufacturer by the Distributor and sending back the original to the Manufacturer’s office address.

§ 2.   Access to B2B System

 1. Access to B2B System may be granted only to the Distributor. The Manufacturer, granting access, makes it available for
  the Distributor his individual login and password. Terminating co-operation with the Distributor results in losing the right to
  access to B2B System.
 2. Access to B2B System may be granted  to the Distributor who filled in a registration form in the B2B Media-Tech’s  panel,
  fulfilled all the essential conditions for registration determined in these Rules, and has been successfully registered, conditions
  thereof mentioned in § 1 point 2.9.
 3. The Distributor may change his password in the System any time. The Manufacturer shall not have access to the Distributor’s
  passwords.
 4. The Distributor is responsible for using the login and password, in particular he is bound by the Order placed using the login
  and password. The Distributor shall not give unauthorized persons access  to the login and password. The Manufacturer shall not
  take responsibility for the results due to the unwanted use of the Distributor’s  login and password including placing an order
  by an unauthorised person.
 5. Logging in the B2B System, using the password and login granted to the Distributor, confirms accepting the content of these Rules.
 6. The Manufacturer reserves the right to refuse granting the access to B2B System  without specifying reasons.
 7. The Manufacturer has the right to withdraw the Distributor’s access to the B2B System due to his arrears in invoice payments
  as well as in the events of another  important violation of the Rules provisions, or the Trade Agreement. Withdrawing the access
  to the B2B System may also occur if the Distributor conducts a competitive business in regard to the Manufacturer, or applies
  dishonest competition techniques.
 8. Obtaining access to the B2B System by the Distributor is unequivocal and means consent to receiving the Manufacturer’s e-mail
  trade information. The Distributor may resign from receiving trade information by contacting the Manufacturer to the e-mail
  address b2b@media-tech.eu. Resignation from receiving information may be a reason for withdrawing the access to B2B System.

§ 3.   Orders

 1. The Parties agree that Orders placed  in the B2B System using internet shall not require the Distributor’s confirmation in another
  form and shall be considered as placed in a written form. Independently of the possibility of placing orders using the B2B System,
  the Distributor may also place Orders in a written form, calling the Sales Representative, or faxing. In order to avoid placing the same
  order twice, each Order placed by the Distributor shall be verified by the Sales Representative. Independently of the above mentioned,
  in the event of doubling the Order, the Distributor is bound by the double Order unless the Parties agree otherwise. Orders placed by
  the Distributor will be automatically rounded off to full boxes. The Manufacturer has the right to verify the Order and refuse  to carry it
  out giving the reason for the refusal.
 2. Placing an Order in B2B System is simultaneously accepting the warranty terms given the Distributor by the Manufacturer for the
  products described in the Trade Agreement.
 3. The details of the products shown in the B2B System are informative and shall not be an offer in the meaning of  the Civil Code provisions.
 4. The Manufacturer shall not be bound by the placed Order in the whole or partly if he informs the Distributor about the above fact up to
  3 working days.
 5. The Order shall be  binding for the products available at the moment of placing it.
 6. The Distributor shall have no right to damages for delays in deliveries whose time limit has not been agreed with the Manufacturer.
 7. The Distributor’s failure to collect the ordered products on the delivery date is the basis for the Manufacturer demanding transport cost
  return (if the transport has been  organized by the Manufacturer at the Distributor’s  special request), packaging and storing cost return
  in the amount of 20% of the value of the uncollected Order, and it results in withdrawing the Distributor’s access to the B2B System.
 8. No transaction on the Distributor’s account for the period of 90 days shall result in blocking the access to the B2B System. 
  Blocking the access to the System shall not deprive the Distributor of  the possibility of  ordering products from the Manufacturer in a traditional
  way i.e. calling, e-mailing or faxing. In this event  the Distributor‘s access to the System (the same password and login) shall be restored
  at the Distributor’s  request after another registration, however not earlier that on the day of the Manufacturer issuing an invoice confirming
  product purchase.

§ 4.   Prices

 1. The price of  the product being sold to the Distributor is constantly presented in the B2B System.
 2. The prices shown in the B2B System may be changed any time without giving a reason.
 3. The products not available on the date of the Order’s fulfilling are not included in it.
 4. The product transport cost shall be added to the shown prices in the System if the Distributor requests to have transport organized by the
  Manufacturer; the transport cost shall be shown as an individual item in the invoice issued by the Manufacturer.
 5. Product prices shown in the B2B System shall always be positive value. In the event of the shown prices in the B2B System at the level
  of $USA 0, it is advised to contact the Sales Representative immediately as the System shows an error. In this event the Manufacturer shall
  not carry out the Order  for a product holding the price $USA 0.
 6. The Distributor’s price level is confidential information covered with commercial confidentiality.

§ 5.   Time limit of carrying out an Order

 1. The Manufacturer shall carry out the Distributor’s Order placed  in the B2B System as mentioned underneath.  

    a.   Orders from uninsured Distributors – within 7 working days of the date of crediting the Manufacturer’s bank account,
or on the day of paying cash.

    b.   Time limit of carrying out an Order from insured Distributors who meet the requirements to make transactions using merchant credit
shall be agreed by both Parties.

§ 6.   Settlements

     1.   The Distributor authorizes the Manufacturer to issue  invoices without the Recipient’s signature in the event of other collections than in person
     2.   The Distributor shall confirm each received dispatch from the Manufacturer by signing and returning the following documents:

 1. CMR document, or any other transport document confirming the receipt of the delivered product.
 2. The signed copy of the invoice.

     3.   The amounts  for the placed Orders shall be paid according to the following rules:

 1. insured Distributors – postponed payment time limit;
 2. uninsured Distributors – prepayment to the Manufacturer’s bank account, or cash; in the event of transfer prepayment,
  the product may be collected only after the Manufacturer’s account has been credited with the full amount; in the event
  of underpayment the Manufacturer reserves the right to decrease the value of the Order without consulting the Distributor.

      4,   All prices presented in the B2B System are EXW (EX-WORKS) and do not include VAT. The due VAT and potential due fines shall
be calculated to each transaction only in case the  of the Distributor`s failure to meet the requirements determined in point 2 § 6 and they
shall be presented in the Distributor’s debit note issued by the Manufacturer.

      5.   Distributors who are not  the Republic of Poland’s residents may be granted access to the B2B System under terms and conditions
determined in an individual Trade Agreement, only after signing it and meeting its requirements. Delivery and payment insurance terms and
conditions for such Partners are determined in the above mentioned Agreement.

      6.   Bank transfer payment date means crediting the Manufacturer’s bank account.
      7.   If  payment delays occur in sales with postponed payment time limit, the Distributor shall pay contractual interests.
      8.   Contractual interests mentioned in point 8 shall be calculated after the Distributor s payment. The Manufacturer shall issue the Distributor
a debit note including the interest amount, which the Distributor shall pay within 7 days of the date of its receipt.

§ 7.   Rules of trade confidentiality

 1. The details on product prices offered by the Manufacturer in B2B System and product availability within this System are meant only
  for purchase purposes of the products offered by the Manufacturer.
 2. The Distributor shall not inform the third parties on the details mentioned in point 1, or he shall not use or process them for other purposes
  than those connected with purchasing products from the Manufacturer. In the event of violating the above mentioned ban the Manufacturer
  may withdraw the Distributor’s right of access to the B2B System.
 3. All and any details, graph elements including trade marks and logotypes presented in the System are the exclusive property of the Manufacturer.
  Using graph elements including pictures,  logotypes and the image of the Manufacturer may be allowed only with his consent. The consent shall
  be granted in a written form otherwise null and void. In the event of violating the ban of using graph elements including trade marks, logotypes
  and the image of the Manufacturer, the Distributor who violated or contributed thereto by a third party shall pay a contractual fine of  $ USA
  50 000 to the benefit of the Manufacturer. A contractual fine has no exclusive character and does not exclude other claims resulting from binding  law provisions.

§ 8.      Personal data protection

 1. The Manufacturer is not responsible for the effects resulting from submitting  by the Distributor his untrue details, or untrue details of another person.
 2. The Distributor making a registration in the B2B System agrees to have his details processed for the needs of carrying out Orders and to receive
  marketing and advertising materials by e-mail and post, as well as he accepts the provisions of these Rules.
 3. The Manufacturer is the Administrator of the Distributor’s personal details presented in the registration form.
 4. The Distributor has the right of access and updating  his personal details.

§ 9.     

 1. In the event of the Distributor being partners of a limited liability company, a partnership, a registered partnership, a limited partnership,
  or a limited joint-stock partnership, current or new partners to these companies, or the entitled persons shall inform the Manufacturer
  in a written form including a copy of an adequate document informing on each personal change in the companies under the pain of liability
  for any harm caused by not informing the Manufacturer on the change.
 2. These Rules are binding for the Parties from the day of logging in the B2B System to the day of the Distributor’s resignation from membership in
  the System or the withdrawal of the access to the System by the Manufacturer.
 3. The Rules annul all and any agreements and arrangements concluded between the Parties in the scope of these Rules.
 4. The Manufacturer reserves the right to amend the Rules. The Manufacturer shall inform the Distributors of the amendments using the B2B System,
  or by e-mail. The amendment is effective form the day of informing the Distributor unless The Distributor objects to the amendments of the Rules within
  3 working days. Objecting to the amendments entitles the Manufacturer to withdraw the access to the System.
 5. Contractual relationship resulting from these Rules is subject to the Polish law. In the event of Distributors not being Polish residents, contractual
  relationship resulting from these Rules may be  subject to another country’s  law provided the Parties include the fact in an individual Trade Agreement.